Loading
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.AUTECZKO.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną,
za pośrednictwem serwisu internetowego www.auteczko.pl (zwanego dalej: „Serwisem
Internetowym”/,,Serwisem”).
Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@auteczko.pl
Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy,
logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i
zgodny z Regulaminem.
Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie
jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza
przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca
może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i
Użytkowników.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych
dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci
Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają
odpowiednie podmioty trzecie.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres
Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz
tryb postępowania reklamacyjnego.
Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z
zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do
systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji
jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik
powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności
programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.auteczko.pl, którego
właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług
oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dodawać i przeglądać Ogłoszenia, przeglądać inne treści
prezentowane przez Ogłoszeniodawców, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie. Z rejestracją i założeniem
Konta może być związane zwiększenie uprawnień Użytkownika, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Ogłoszenie – odpłatna lub nieodpłatna (zgodnie z informacjami w Serwisie), czasowa publikacja w Serwisie
treści zgodnych ze specyfiką i charakterem Serwisu, stworzona, dodana i prezentowana przez
Użytkownika;
Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który dodał i prezentuje Ogłoszenie w Serwisie;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać
określonych działań w Serwisie. W Serwisie dostępne są dwa rodzaje Kont, Konto prowadzone dla
Użytkowników będących Konsumentami (dalej jako: ,,Konto Użytkownika”) oraz Konto przeznaczone dla
Użytkowników będących Przedsiębiorcami (dalej jako: ,,Konto Firmowe”), w ramach których Użytkownicy
mogą korzystać z Usług płatnych i bezpłatnych dostępnych w Serwisie, na zasadach wskazanych w
niniejszym Regulaminie;
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w
niniejszym Regulaminie;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr
144, poz. 1204 ze zm.);
Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr
827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
-urządzenie z dostępem do Internetu;
-dostęp do poczty elektronicznej;
-przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej,
Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
-najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
-programu do odczytu plików w formacie PDF.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu
lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub
uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:
dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc,
zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez
użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla
Usługodawcy.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług,
a w szczególności możliwość dodawania i przeglądania Ogłoszeń, innych informacji i treści prezentowanych
przez Ogłoszeniodawcę, jak również innych treści dostępnych w Serwisie oraz korzystania z innych jego
Usług, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi.
Użytkownik jest zobowiązany do:
korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami
Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych
zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach
tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta, Ogłoszenia lub innych danych
niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta, Ogłoszenia lub w jakimkolwiek innym
miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych
obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników
nie mogą w szczególności:
naruszać godności ludzkiej;
zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
zawierać treści pornograficznych;
ranić przekonań religijnych lub politycznych;
zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności
intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie
treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych
Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości
reklamowych.
Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty
elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym
osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy
opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących
wyświetlanych w Koncie, Ogłoszeniu lub innym miejscu w Serwisie treści, Użytkownik ma obowiązek
zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.
Usługodawca może zobowiązać Użytkownika będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną
wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego
działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W
przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski –
odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o przesłanie dodatkowych dokumentów
niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
Użytkownik, będący Konsumentem. ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z
Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, chyba że przed
zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
co skutkuje utratą tego prawa.
Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na
adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym
Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.
Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem Zarejestrowanym, z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi Zarejestrowanemu
wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.
Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o których mowa powyżej.
W stosunku do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia
Usług, jak również rozwiązania Umowę o świadczenie Usługi, w tym Usługi prowadzenia Konta,
prezentowania Ogłoszenia oraz innych Usług (w tym płatnych) zamówionych przez danego Użytkownika, ze
skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym
bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego
prawa lub zasady dobrych obyczajów,
gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny
sposób szkodzą Usługodawcy,
w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym
przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i
zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika,
w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w powyżej,
uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego
okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a
Usługodawcą.
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod
następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
USŁUGI
Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
-Nieodpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
-nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
-odpłatna lub nieodpłatna (zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie) możliwość dodania i
prezentowania Ogłoszenia w Serwisie;
-odpłatne świadczenie Usług dodatkowych dotyczących Ogłoszenia, zgodnie z informacjami wskazanymi w
Serwisie;
-nieodpłatna możliwość dodania i prezentowania opinii w Serwisie;
-nieodpłatne świadczenie Usługi Newsletter;
-nieodpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą.
Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja
następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
Użytkownicy mają możliwość umieszczenia nieodpłatnie treści, w postaci indywidualnych i subiektywnych
opinii, ocen lub komentarzy.
Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości
przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu
należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu
zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji
handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał
subskrypcji.
Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość zamówienia Usługi polegającej na dodaniu i prezentowaniu
Ogłoszenia w Serwisie. Usługa ta ma charakter nieodpłatny.
KONTO
Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w
Serwisie. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie jest świadczona w dwóch wariantach – Konto Użytkownika
oraz Konto Firmowe. Użytkownik przy pomocy funkcjonalności dostępnych w Serwisie wybiera typ Konta,
zgodnie ze zdaniem poprzednim.
Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na
czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
OGŁOSZENIA
Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto dodanie i prezentowanie w Serwisie Ogłoszeń
związanych z tematyką, specyfiką i charakterem Serwisu.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz
prawnym.
Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych
elementów Ogłoszenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.
Za stosowanie i wywiązywanie się Użytkownika, będącego Przedsiębiorcą, z wszelkich obowiązków lub
zobowiązań, w tym w szczególności związanych ze złożonymi w ramach Ogłoszenia oświadczeniami i
zobowiązania oraz innych podanych przez niego w Serwisie informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie
ten Użytkownik.
Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane
naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego
Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł
wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Użytkownika.
Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w zakresie
prezentowanym w Ogłoszeniu oraz innych miejscach w Serwisie, w tym realizowanych przez niego usług,
kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego
imieniu czy na jego rachunek.
Użytkownik dodając w Serwisie Ogłoszenie oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności w
zakresie praw własności intelektualnej do posługiwania się umieszczanymi w ramach nich treściami.
Użytkownik zawierając umowę z Usługodawcą na Ogłoszenia płatne wyraża zgodę na pierwsze pobranie
oferty Użytkownika ze stron internetowych oraz kanałów social media, (w tym danych firmy, zdjęć,
logotypów itd.) wskazanych przez Użytkownika Usługodawcy i zamieszczenie jej w ramach Serwisu,
ponadto oświadcza, że treści prezentowane na jego stronach www i kanałach social media nie naruszają
praw osób trzecich.
Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników, będących Przedsiębiorcami, zostaje wyłączona
w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 500 (pięćset)
złotych.
Użytkownik będący Przedsiębiorcą, zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z
jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu nie wykonania lub
niewłaściwego wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Ogłoszenia lub innych oświadczeń i
treści, przekazywanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, Przedsiębiorca wstąpi do sprawy w
miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie
Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
PRAWA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Treści publikowane lub w inny sposób dodawane przez Użytkowników w Serwisie bądź przekazywane
Usługodawcy, w tym w szczególności w ramach Konta lub Ogłoszenia mogą stanowić utwór w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą
zamieszczania w Serwisie lub innego przekazania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, udziela
Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z
tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania na portalach społecznościowych,
aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego
(dalej zwanej: „Licencją”).
Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji na następujących polach eksploatacji:
eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub
rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w
nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet,
wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
publiczne wyświetlenie,
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym (m.in. w Internecie).
Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich
wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy
dobrych obyczajów. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, filmów, opisów i innych
elementów, oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich (w szczególności majątkowych) do tych
elementów lub posiada licencję pozwalającą mu na dodanie tych elementów do Serwisu i udzielanie
dalszych sublicencji oraz w konsekwencji udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej,
niewyłącznej, licencji do publikowania tych elementów w Serwisie, w Aplikacji na portalach
społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i
terytorialnego, modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie,
kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych.
Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach
Konta lub Ogłoszenia. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku
poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania
funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji.
Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących
popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez
rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym
Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas
nieokreślony (do odwołania).
Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne
treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta, Ogłoszenia lub w innych częściach
Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z
działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
REKLAMACJE
Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności
ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach internetowych Serwisu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin jest dostępny w języku polskim.
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów
powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest
Użytkownik będący Przedsiębiorcą, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu
na siedzibę Usługodawcy.
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący
Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej
zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów
nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do
zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje
zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem
14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich
opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Top