Loading
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES” W SERWISIE INTERNETOWYM AUTECZKO.PL


INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym auteczko.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”). Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Serwis auteczko.pl
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@auteczko.pl


CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta lub działania promocyjne), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres
e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, w tym dane o zrealizowanych usługach oraz usługach płatnych; w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, Ogłoszeń oraz Usług, złożenie zamówienia, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP; wykonania Umowy świadczenia Usług i korzystania z funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta, tj. dodanie Ogłoszeń, korzystanie z przyznanych Ogłoszeń nieodpłatnych, dodatkowych Usług odpłatnych oraz składania zamówień z nimi związanych, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz w ramach formularzy oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące oglądanych przez Ciebie Usług, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie
internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego; w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzach oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury
prawnej; w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników,
przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w reklamacjach skargach i wnioskach, czy
w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie jak również dane dotyczące
świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane
zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach,
Twoje dane podane podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach
badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych.
Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym
wprowadzasz swoje dane;
w celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym
celu przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym
aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w
szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w
Serwisie internetowym, , historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W
przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie
z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym
celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych
komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten
temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies.
KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych
osobowych:
dane kontaktowe;
dane dotyczące zamówionych Usług;
dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
dane dotyczące usług marketingowych.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek
świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu
internetowego.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, działań
marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą
usunięte w następujących przypadkach:
kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt
nieaktywny);
po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres
kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń
związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy – dane te nie będą
wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą
przechowywane przez okres 6 lat od daty dostarczenia zamówienia.
Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający
cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w
urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą
być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia
możliwości sprzedażowych Serwisie internetowego.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas
zwrócą,
dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu
realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności.
Na podstawie RODO masz prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych;

żądania usunięcia swoich danych osobowych;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
żądania przenoszenia danych osobowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca
od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze
zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w
terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (ART. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane
osobowe są przetwarzane.
Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
dostępu do danych osobowych;
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
kontakt@auteczko.pl
PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora
niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje
żądanie na adres: kontakt@auteczko.pl
Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować
i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, TZW. “PRAWO DO BYCIA
ZAPOMNIANYM” (ART. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych
osobowych, gdy:
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o
Twoją zgodę;
Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych
osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych
może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym
zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
kontakt@auteczko.pl
PRAWO DO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH (ART. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych
ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić
prawidłowość tych danych;
gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu
stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych
są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje
żądanie na adres: kontakt@auteczko.pl
PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 21
RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, w tym profilowania, w związku z:
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje
żądanie na adres: kontakt@auteczko.pl
PRAWO DO ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio
Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
kontakt@auteczko.pl
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie
na adres:kontakt@auteczko.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Serwisie.
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo
złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO).
PLIKI „COOKIES”
INFORMACJE OGÓLNE
Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”,
zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim
urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma
na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować
Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
BEZPIECZEŃSTWO
Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie
jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
RODZAJE PLIKÓW „COOKIES”
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z
pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Top